Adatkezekési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

Név: Balkán Hív Egyesület
Székhely: 1098 Budapest, Pöttyös utca 9/a V/22
E-mail: balkan.calling@gmail.com
 

Adatvédelmi kérelmek: 

amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszainkat  késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

 

Kezelt adatok köre és az adatkezelés oka

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott el árásoknak. Fenntartja a jog t a jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására, melyről honlapján időben értesíti közönségét.


Adatkezelő elkötelezett az érintett, a programjain résztvevő (továbbiakban: Résztvevő) személyek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Résztvevők információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A Résztvevők a regisztrációval (programra jelentkezéssel), illetve az Adatkezelővel történő kapcsolatba lépéssel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

A ténylegesen kezelt adatok köre
1. A Résztvevő neve: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
2. A Résztvevő elektronikus elérhetősége (e-mail): az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában. 

 

Adatkezelés céljai

Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
1. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kizárólag elektronikus (e-mail) megkereséssel;
2. Az Adatkezelő alapszabályban rögzített céljai, valamint szakmai programjainak megvalósítása érdekében, a kizárólag résztvevőkkel történő kapcsolattartás és tájékoztatás céljából 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja  alapján, az Résztvevő hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, illetve egyes esetekben (f) pont alapján: az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartalma

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő részéről nem történik adattovábbítás.

Az érintettek jogai:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.


Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Az Adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

i) kezelése jogellenes;
ii) az érintett kéri;
iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.


A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Résztvevőt (érintettet), továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot esetlegesen adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés,törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti
határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a Hatósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslat

Az Adatkezelő kiemelten kér mindenkit, hogy amennyiben esetleg megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk az érintetteket a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Hatóság:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.